STRONA GŁÓWNASzkoła Podstawowa nr 9Gimnazjum nr 16Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1
                                                                                                     

Projekty w roku szkolnym 2012/2013  
 
Projekt "Kompleksowy program rozwojowy dla Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Gimnazjum nr 16 w Dąbrowie Górniczej"
W odpowiedzi na specyficzne potrzeby uczniów w naszej szkole rozpoczął się we współpracy z Regionalną Agencją Promocji Zatrudnienia Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej projekt : "Kompleksowy program rozwojowy dla Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Gimnazjum nr 16 w Dąbrowie Górniczej. Odpowiedź na specyficzne potrzeby uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. "
Wsparciem projektowym objęci zostali wszyscy uczniowie w/w szkół. Specjalnie dla nich zostały zorganizowany szereg zajęć. Zajęcia te mają charakter zarówno szeroko pojętej dodatkowej pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz mają wspierać zainteresowania uczniów i pomagać w wyrównywaniu braków edukacyjnych.
oto planowane rodzaje zajęć:
- indywidualne zajęcia logopedyczne
-grupowe zajęcia socjoterapeutyczne
- indywidualne konsultacje i wsparcie psychologiczne
- "Akademia młodego artysty"- zajęcia ukierunkowane na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych i plastycznych
- "Pracownia fotograficzna"
-"Codzienność i ja"- kilka rodzajów zajęć ukierunkowanych m.in. na : podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności sprawnego komunikowania się, zdobycie wiedzy nt. bezpieczeństwa w życiu codziennym i praw dziecka
- kółka wiedzy- 'Język angielski jest zabawą". "W krainie liczb i łamigłówek".
"Komputer naszym przyjacielem"
- "Planuje swoją przyszłość"- zajęcia mające na celu ukierunkowanie dalszej ścieżki edukacyjnej, rehabilitacyjnej i zawodowej
Zajęcia będą odbywały się w małych grupach, w których prowadzący dostosują charakter zajęć oraz metody i techniki do specjalnych potrzeb i możliwości uczniów.
Galeria- akademia młodego artysty- kliknij tu
 
 
 
Projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie"
„Mam zawód - mam pracę w regionie" to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.
Zaplanowane działania w Projekcie to:

udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;
zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, fizyki, rysunku technicznego, chemii;
zajęcia pozaszkolne m.in. z j. angielskiego, projektowanie stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;
kursy certyfikowane m.in. z AUTOCAD, SEP, prawo jazdy kat. B, C, D, z obsługi programów księgowych;
praktyki/staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej;
wizyty studyjne u pracodawców;
doposażenie szkół/placówek technicznych, które prowadzą kształcenia na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.

Co gwarantuje udział w Projekcie?

Zajęcia z doradztwa grupowego, podczas których uczniowie zdobędą wiedzę na temat:

zasad pisania CV i listu motywacyjnego,
przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych - autoprezentacja, pokonywanie stresu,
podstaw przedsiębiorczości.

Zajęcia z doradztwa indywidualnego będą miały na celu ukierunkowanie uczniów na rozwój zawodowy. Doradca wraz z uczniem opracują Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, który m.in:

scharakteryzuje umiejętności zawodowe i kompetencje,
zidentyfikuje deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności,
określi cel zawodowy i sposób jego realizacji.
Uczestnicy Projektu będą brali udział w wizytach studyjnych u pracodawców.

Dodatkowo uczestnicy Projektu będą mieli możliwość skorzystania z kursów on-line, dostępnych na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie e-learningowej. Na platformie e-learningowej dostępne będą 3 bloki szkoleniowe, podzielone na kursy przygotowujące do matury, kursy wyrównujące dysproporcje edukacyjne oraz kursy dodatkowe, poszerzające wiedzę.
 
Projekty w roku szkolnym 2011/2012
 
Projekt "Spring in our eyes"
W kwietniu, maju i czerwcu 2012 roku nasza szkoła uczestniczyła w projekcie e-Twinning "Sprong in our eyes". (Wiosna w naszych oczach).
Założenia projektu:
Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy wszkołami w Europie.
Projekt skierowany był do szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej. W projekcie uczniowie wyrażali swoje emocje i pomysły związane z wiosną poprzez sztukę i poezję.
Szkoły biorące udział w projekcie miały okazję przedstawić wyniki swojej pracy na forum międzynarodowym.
Partnerami projektu była: Turcja, Estonia, Rumunia.
Założycielami projektu były pani Karolina Stańczyk i Jolanta Sitko.
Pliki:
Spring in the eyes of a child
Projekt "Happy Easter, Europe!"
W miesiącach marzec i kwiecień nasza szkoła wzięła udział w projekcie e-Twinning "Happy Easter, Europe!" (Wesołych Świąt.Europo!).
Założenie projektu:
- Uczniowie dzielą się informacjami na temat wielkanocnych tradycji w swoich krajach, używając języka angielskiego.
-Opisują, jak Wielkanoc wygląda w ich kraju.
Efektem współpracy była wymiana informacji dotyczących Wielkanocy w naszym kraju oraz wymiana kartek wielkanocnych z Turcją.
Uczniowie z naszej szkoły napisali kilka informacji o sobie i o ulubionych potrawach wielkanocnych, podzielili się nimi z naszymi zagranicznymi kolegami.
Pomysłodawcą i założycielem projektu jest Włoch Roberto Russo. Koordynator projektu z naszej szkoły Karolina Stańczyk i Jolanta Sitko.
Pliki:
 Easter in Poland
Easter dishes
Students and their favorite Easter dishes
Projekt "Zróbmy to sami..."
Projekt skierowany jest do niepracujących mieszkańców województwa śląskiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
Projekt planuje:
• Utworzenie 6 trzydziestoosobowych grup w sześciu miastach (Gliwice, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Chorzów i Tychy), które przez najbliższe dwa lata będą próbować zmienić świat na trochę lepszy.
• Założenie własnego stowarzyszenia i nauczenie się, jak je prowadzić tak abyśmy nasze sprawy potrafili załatwiać sami lub z niewielką pomocą przyjaciół, a nie za pośrednictwem innych.
• Opracowanie wniosku o założenie ZAZ czyli Zakładu Aktywności Zawodowej, poszukiwanie możliwości takiej działalności, która mogłaby być przydatna dla innych i pozwalała nam godnie żyć.
• Utworzenie spółdzielni socjalnej gdzie niektórzy z nas będą pracować i zarabiać tak, aby móc samodzielnie się utrzymać.

Zadania projektu:
Co będziemy robić? (dużo i ciekawie ☺)
• Nauka - o stowarzyszeniu, jego zakładaniu i prowadzeniu, o Zakładzie Aktywności Zawodowej i Spółdzielni Socjalnej. Poznamy też metodę eportfolio opartą o internetowe narzędzie „MAHARA”
• Zarejestrowanie „Stowarzyszenie VIP” w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
• Opracowanie profilu działalności dla ZAZu i nauka prowadzenia go.
• Opracowanie profilu działalności dla Spółdzielni Socjalnej, nauczenie się w niej pracy, a i część uczestników projektu podejmie pracę.
• Założenie również strony internetowej stowarzyszenia i nauczenie chętnych jej administracji.
• Wszystkie szkolenia przeprowadzone będą nowoczesnymi metodami przez specjalistów i ich asystentów, dla których nie ma głupich pytań.
 
Projekt "Wspinać każdy może się"
Polskie Towarzystwo Sportów Ekstremalnych i Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Dąbrowie Górniczej od marca br. realizuje projekt pn. "Wspinać każdy może się" skierowany do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Dąbrowie Górniczej w wieku od 12 do 24 lat. Projekt jest finansowany przy udziale środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Celem przedsięwzięcia jest m.in. wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, rozwijanie zainteresowań, wzrost samooceny i wiary we własne możliwości, a także wzrost wiedzy mieszkańców na temat problemów oraz możliwości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Planujemy udział w projekcie ok. 70 dzieci w okresie 03-06/2011. Zajęcia polegają na zapoznaniu wszystkich uczestników z informacjami na temat sprzętu wspinaczkowego, zasadami bezpieczeństwa oraz na przeprowadzeniu ćwiczeń okołowspinaczkowych np. wejście na skrzynki, zjazdy na linach, przejście przez most linowy i wiele innych. Dodatkowo zostaną przeprowadzone zajęcia teoretyczne i praktyczne z pierwszej pomocy przedmedycznej. Na podsumowanie projektu planujemy zorganizowanie 17 czerwca na terenie szkoły Dnia Sportu dla wszystkich uczniów. Podczas imprezy zostaną przeprowadzone liczne konkursy i zabawy. Dzieci, które uczestniczyły w naszych zajęciach będą mogły zaprezentować swoje umiejętności na sztucznej ściance wspinaczkowej. Partnerami w projekcie są: Hufiec ZHP w Dąbrowie Górniczej, Grafprint- Drukarnia Cyfrowa.

Projekt "Uczenie się przez całe życie"- Comenius
Muzyka i jej wpływ może pokonać wykluczenia społeczne, podziały klasowe, edukacyjne problemy i inne trudności spotykane w krajach europejskich.

Celem wspólnego projektu, jest kontakt szkół europejskich w celu poprawy świadomości kulturalnej i muzycznej uczniów szkół partnerskich.

Cele:
- Poszanowanie wartości dziedzictwa kulturalnego i artystycznego,
- Ułatwienie korzystania z technologii komputerowych,
- Rozwijanie kreatywności poprzez muzykę,
- Działanie na rzecz integracji i jedności poprzez muzykę,
- Wykorzystanie muzyki i jej skutków leczniczych (muzykoterapia),
- Poprawa znajomości niektórych krajów europejskich.

WPŁYW I KORZYŚCI:
Wpływ i korzyści dla uczniów:

1. Poprawa komunikacji za pośrednictwem nowych technologii.
2.Wspieranie wzajemnych stosunków kulturalnych
3. Lepsze poznanie krajów europejskich .
4. Praca nad tym samym projektem może pomóc uczniom rozwinąć poczucie współpracy, elastyczności, dostosowania się, poszukiwania i nauczy ich niezależności.
5. Praktyczne wykorzystanie języków obcych w rzeczywistych sytuacjach komunikacji
z innymi uczniami w tym samym wieku może zmotywować uczniów do nauki
j. obcych.

Wpływ i korzyści dla pracowników :

1. Rozwój kompetencji w zakresie komunikacji poprzez język ojczysty, języki obce
i nowe technologie.
2. Nawiązanie stosunków w kontekście europejskim.
3. Wymiana i szerzenie wiedzy na tematy pedagogiczne i dydaktyczne na szerszą skalę
4. Wzbogacanie szkoleń.
5. Rozwój kompetencji w zakresie planowania, współpracy i innowacji .
6. Inspiracja do kształcenia ustawicznego.

Wpływ i korzyści dla szkoły:

1. Tworzenie nowych relacji w kontekście europejskim.
2. Lepsze poznanie innych systemów edukacyjnych.
3. Poprawa szkolenia personelu ,uczniów .
4. Promocja szkoły, społeczności lokalnych i europejskich.
5. Przyciągnięcie funduszy na rozwój szkoły.
Projekt "Języki obce- już porafię"
Celem projektu jest przyrost kompetencji kluczowych z zakresu języka obcego i przedsiębiorczości poprzez opracowanie, wdrożenie i realizowanie dwóch programów innowacyjnych. Projekt zakłada następujące cele szczegółowe:
1. Podniesienie motywacji uczniów do podejmowania samodzielnych działań edukacyjnych
2.Opanowanie prze uczniów umiejętności językowych na poziomie A1 według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego, tzn. rozumienie i reagowanie na proste wyrażenia języka codziennego, przedstawienie siebie, zadawanie prostych pytań itp., poprzez udział w zajęciach realizowanych w ramach programu "Języki obce... ja potrafię" do nauczani języka angielskiego opartego o nowoczesne metody nauczania.
3. Nabycie prze uczniów szkół ponadgimnazjalnych kompetencji w zakresie przedsiębiorczości z wykorzystaniem CMS-E-portfolio, rozwiązanie unikatowe na skalę kraju. Jest to próba wypracowania standardów opartych o planowanie i dokumentowanie w specjalnym portalu internetowym osiągnięć uczniów.
4.Ponadto nabycie przez nich wiedzy i umiejętności umożliwiających im stworzenie i prowadzenie stowarzyszenia oraz przygotowanie wniosku w programie "Młodzież"
5.Opracowanie zasad postępowania metodycznego, do nauczania języka angielskiego i przedsiębiorczości oparte o ITC i nowoczesne rozwiązania organizacyjne.
6. Nabycie przez uczniów umiejętności ekspresji własnej.
projekt "Języki obce... już potrafię" jest realizowany we współpracy ze Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu.

Zajęcia z E-PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz JĘZYKA ANGIELSKIEGO odbywające się w naszej szkole mają na celu przygotować uczniów do optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie i na otwartym rynku pracy. W zajęciach biorą udział 2 grupy. E- przedsiębiorczość realizują uczniowie I klasy Szkoły Zawodowej, grupa II to uczniowie III klasy gimnazjum.
W zajęciach z języka angielskiego w skład pierwszej grupy wchodzą uczniowie klas IV-VI, druga grupa to uczniowie klas I gimnazjum oraz I zawodowej. Zajęcia odbywają się w sposób nieszablonowy, niestereotypowy z pominięciem jednostki lekcyjnej. Tematyka zajęć dostosowana jest do opracowanego programu zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości w oparciu o program e-przedsiębiorczości. Planowane obszary osiągnięć uczniów to między innymi integracja grupy, rozwijanie kreatywnego myślenia, uświadamianie własnych potrzeb, promocja działań, samoocena.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sposób warsztatowy, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy oraz środków multimedialnych. Są one dostosowane do potrzeb i rozwoju intelektualnego uczniów.
Sprawozdanie z realizacji projektu "Języki obce-Już potrafię…” moduł Przedsiębiorczość
Zajęcia w ramach Przedsiębiorczości prowadzone były przez trzy lata w dwóch grupach przez P. J. Bochenek i P. I. Sufranowicz. W projekcie uczestniczyło ok. 15-18 uczniów z klas gimnazjalnych, oraz zawodowych. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, każda z nich raz w tygodniu, lub też wedle potrzeby częściej.
Celem tych zajęć było:
Podniesienie motywacji uczniów do podejmowania samodzielnych działań edukacyjnych;
Nabycie przez uczniów kompetencji w zakresie przedsiębiorczości z wykorzystaniem
E-portfolio;
Nabycie przez uczniów umiejętności ekspresji własnej.
Na początku poznawaliśmy się i integrowali grupy poprzez różnego rodzaju zabawy aktywacyjne prowadzone nowoczesnymi metodami dydaktycznymi. Zorganizowaliśmy sobie także wewnętrzny konkurs na logo zajęć, które zawisło w sali zajęciowej. Szereg naszych spotkań dokumentowaliśmy na licznych fotografiach, które będą dla nas znamienitą pamiątką. W miarę upływu czasu uczniowie bardzo się ze sobą zżyli, stawali się świadomi własnych potrzeb, mieli wyższą samoocenę. Nauczyli się ze sobą współpracować, kierować się dobrem grupy, co przydatne im będzie w dalszym procesie kształcenia, oraz w przyszłej pracy. Poszczególne zajęcia uczyły także umiejętności planowania swoich działań, rozwijania kreatywnego myślenia i wyobraźni w odniesieniu do własnej przyszłości. W ramach zajęć wychodziliśmy także na wycieczki do Urzędu Pracy, MOPSu, aby doskonalić umiejętności poszukiwania wsparcia w odpowiednich instytucjach.
W listopadzie 2011r w Dąbrowie Górniczej odbywał się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.
Grupa młodzieży z naszego Projektu brała w nim udział.
Była to globalna inicjatywa mająca na celu zachęcić młodych do aktywności życiowej
i podejmowania własnej działalności gospodarczej. Jej celem było stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i pozwala zakwitnąć kreatywnym inicjatywom.
W ramach tygodnia przedsiębiorczości odbyło się szereg wykładów, szkoleń, debat, spotkań ze znanymi osobami, konkursów, warsztatów, koncertów i imprez towarzyszących.
Wszystkim tym działaniom przyświecała idea propagowania przedsiębiorczości oraz edukowania w tym zakresie Zajęcia polegały głównie na aktywizowaniu uczniów do pracy nad własna kreatywnością, oraz integrowaniu się z młodzieżą biorącą udział w projekcie z innych szkół na Śląsku. Odbywało się to warsztatowo, a także drogą elektroniczną poprzez moduł "Mahara". Każdy
z uczniów ma na tej platformie swój profil, w którym opisał siebie, swoje ulubione zajęcia, miał możliwość wklejenia swoich fotek, dodania krótkich filmików. Uczniowie prowadzili blog, wypełniali co jakiś czas testy dotyczące różnych sfer swojej aktywności. Oczywiście tym, co głównie interesowało uczestników było poznawanie nowych osób, zapraszanie ich
do swoich znajomych i wzajemna korespondencja. Uczniowie bardzo chętnie nawiązują nowe przyjaźnie na portalu MAHARA, zacieśniają znajomości, aktywnie uzupełniają swoje profile osobowościowe. Uczestnictwo w projekcie sprawia im satysfakcję.
Mamy nadzieję, że znajomości te pozostaną na długo w naszej pamięci. 
Projekt "Easter fair"- The second edition"
Początek projektu: 15.03.2010
Zakończenie projektu: 13.04.2010
Koordynator : Karolina Stańczyk
W realizację projektu włączyło się wielu nauczycieli naszej szkoły. Uczniowie chętnie podejmowali się wykonania różnego rodzaju prac plastycznych oraz udziału w przedsięwzięciach związanych z Wielkanocą. W ramach projektu uczniowie wzięli udział w :
-VII Diecezjalnym Konkursie na Kartkę Wielkanocną
- Misterium Paschalnym
- Wykonaniu ozdób, dekoracji i gazetek ściennych w szkole
- Targach RechMedica, gdzie zaprezentowali swoje umiejętności na zajęciach warsztatowych
- Kiermaszu wielkanocnym w Urzędzie Miasta Dąbrowa Górnicza
Na targach i kiermaszu można było obejrzeć i zakupić wykonane przez uczniów przepiękne ręcznie malowane ikony, ozdoby i stroiki świąteczne.
Za udział w projekcie otrzymaliśmy odznakę!!!
Odznaka
 
Projekt "Christmas decorations" w ramach europejskiego programu eTwinning
Początek projektu: 15.03.2010
Zakończenie projektu: 13.04.2010
Koordynator : Karolina Stańczyk
W realizację projektu włączyło się wielu nauczycieli naszej szkoły. Uczniowie chętnie podejmowali się wykonania różnego rodzaju prac plastycznych oraz udziału w przedsięwzięciach związanych z Wielkanocą. W ramach projektu uczniowie wzięli udział w :
-VII Diecezjalnym Konkursie na Kartkę Wielkanocną
- Misterium Paschalnym
- Wykonaniu ozdób, dekoracji i gazetek ściennych w szkole
- Targach RechMedica, gdzie zaprezentowali swoje umiejętności na zajęciach warsztatowych
- Kiermaszu wielkanocnym w Urzędzie Miasta Dąbrowa Górnicza
Na targach i kiermaszu można było obejrzeć i zakupić wykonane przez uczniów przepiękne ręcznie malowane ikony, ozdoby i stroiki świąteczne.
Za udział w projekcie otrzymaliśmy odznakę!!!
Odznaka
 

 
 
Copyright@ 2009 Zespół Szkół Specjalnych Nr 6. Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved./span>